Sunday, 16/01/2022 - 17:58|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kim Oanh
Họ và tên Trần Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên - Tổ trưởng
Điện thoại 02743.742.874
Email tkoanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách