Friday, 27/05/2022 - 00:10|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
 • Trần Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   tkoanh@gmail.com
 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên - Tổ phó
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   hienle125178@gmail.com