• :
  • :
Chủ đề năm học 2018-2019: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Ân
Cán bộ phụ trách Tiểu học Nguyễn Quốc Ân
Giới tính Nam
Điện thoại 02743.742.874
Email quocancnc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách