Sunday, 16/01/2022 - 16:44|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hiền
Họ và tên Lê Thị Hiền
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên - Tổ phó
Điện thoại 02743.742.874
Email hienle125178@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách