Sunday, 16/01/2022 - 17:17|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
Thông tin chi tiết:
Lê Minh Phúc
Họ và tên Lê Minh Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Điện thoại 02743.742.874
Email dian@sgdbinhduong.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Thị ủy viên

Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đại biểu Hội đồng nhân dân