• :
 • :
Chủ đề năm học 2018-2019: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   dian@sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Lê Minh Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02743.742.874
  • Email:
   dian@sgdbinhduong.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thị ủy viên

   Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo

   Đại biểu Hội đồng nhân dân