Thursday, 07/07/2022 - 12:03|
Chủ đề “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
Văn bản liên quan

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ DĨ AN NĂM HỌC 2021-2022

Ngày ban hành:
01/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực