Tuesday, 11/12/2018 - 10:13|
Chủ đề năm học 2018-2019: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo" và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”
  • Sinh hoạt ngày pháp luật tháng 12-2018
    | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 4 lượt tải | 3 file đính kèm
  • Sinh hoạt Ngày pháp luật (05/11/2018): Ngày pháp luật 9/11 và Luật Biển Việt Nam năm 2012 (05/11/2018)
    | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
    Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.