Monday, 28/05/2018 - 16:35|
Chủ đề năm học 2017-2018: “Đổi mới thực chất – Hiệu quả nâng cao” với phương châm hành động "Trách nhiệm, năng động, sáng tạo"

Lịch làm việc

Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú